Keli patarimai lenkiant kitus automobilius

O kaip susiklostytų situacija, jeigu tuo momentu mūsų automobilis pajudėtų iš vietos, nenutoldamas nuo važiuojamosios dalies krašto? Neįspėtas apie tai vairuotojas, ketinąs lenkti mūsų automobilį, atsidurtų sunkioje ir, gal būt, netgi pavojingoje situacijoje. Jis negalėtų nei pakankamai greitai mus aplenkti, nei stabdyti taip, kad nesusidurtu su automobiliu Vilniuje ar kitame kokiame mieste, važiuojančiu priešinga kryptimi.

Kai, prieš pajudėdami iš vietos, įjungiame kelioms sekundėms kairiojo posūkio rodiklį, užpakalyje važiuojančios mašinos vairuotojas sužino, kad šią minutę mūsų automobilis pradės važiuoti. Vadinasi, jos vairuotojas, užuot paprastai lenkęs mūsų automobilį, turi palaukti, kol galės jį aplenkti. Tada jis greitai apskaičiuoja, kaip patogiau pasielgti: aplenkti ar pristabdyti ir palaukti, kol mūsų automobilis prasilenks su važiuojančia iš priekio mašina. Taigi, mūsų automobilio pajudėjimas iš vietos nebus netikėtas užpakalyje važiuojančiam vairuotojui ir pavojinga situacija nesusidarys.

Sankryža, kurioje eismas vyksta ratu, žymima tokiu kelio ženklu: apvaliame žydros spalvos apskritime trys centrinės baltos rodyklės.

Įvažiuojama į tokią sankryžą, visada sukant į dešinę. Atrodytų, kad reikėtų iš anksto signalizuoti dešiniojo posūkio rodikliu. Tačiau kelių eismo taisyklės to nenumato, nes šiuo atveju vairuotojas negali važiuoti kitaip, kaip tik į dešinę. Tačiau, būdamas sankryžoje su eismu ratu, vairuotojas turi signalizuoti posūkio rodikliu apie tai, kaip jis ketina iš jos išvažiuoti. Kai jis išvažiuoja į pirmąją gatvę dešinėn, įjungia dešiniojo posūkio rodiklį. Kai važiuoja ratu toliau už sankryžos centro, turi įjungti kairiojo posūkio rodiklį. Toliau vairuotojas privalo šį signalą išjungti ir iš anksto įjungti dešiniojo posūkio rodiklį, prieš keisdamas eismo juostą į gretimą iš dešinės, kad galėtų išvažiuoti į sekančią gatvę. Tačiau posūkio rodiklis visada įjungiamas tik pravažiavus gatvę, į kurią neketinama sukti. įsidėmėtina, kad, važiuojant tokia sankryža, apie ketinimą keisti eismo juostą į gretimą (kairę arba dešinę) taip pat reikia signalizuoti — įjungti atitinkamą posūkio rodiklį.

Buvo metas, kai mūsų vairuotojai elgėsi taip. Lenkiamojo automobilio vairuotojas, įsitikinęs, kad jį ketina lenkti, arba išgirdęs įspėjantįjį signalą, pats signalizuodavo trumpu garsiniu signalu. Tuo informuodavo lenkiantįjį vairuotoją, jog jo signalas priimtas ir jis gali lenkti. Tačiau šiuo metu galioja kita taisyklė. Lenkiamojo automobilio vairuotojas trumpam įjungia posūkio rodiklį, tuo pranešdamas už jo važiuojančiam vairuotojui, kad kelias aplenkimui yra laisvas.

Gavęs tokį pranešimą, ketinąs lenkti vairuotojas privalo būti atsargus ir iš anksto įsitikinti: ar galima saugiai aplenkti; ar neatvažiuoja iš priešingos pusės kokia nors transporto priemonė; ar nėra ant kelio kokios nors kliūties; kitaip tariant, įsitikinti, kad kelias laisvas ir lenkimas yra saugus.

Suomijos vairuotojai puikiai važiuoja bet kokiomis sąlygomis

PIRMIEJI AUTOBUSAI — TAI KARIETOS LAIKŲ KĖBULAS

BelAZ ir MoAZ automobilių gamyklų kūrimosi pradžia

Iš pagrindinės Minsko automobilių gamyklos iškeltos ir sukurtos naujos gamyklos: Baltarusijos automobilių gamykla (BelAZ) Zodino mieste, gaminanti didžiakrūvius automobilius savivarčius, ir Mogiliovo automobilių gamykla (MoAZ), gaminanti automobilinius vilkikus.

Šį, vienuoliktąjį, penkmetį Minsko automobilių gamykla gamina automobilius MAZ-5355, taip pat triašius balninius vilkikus MAZ-6422 (autotraukinio keliamoji galia 30 tonų, variklio galia — 320 AG, greitis — 85 km per val.), dviašius MAZ-5432 (keliamoji galia — 20 t, variklio galia — 280 AG). Šių automobilin labai geros eksploatacinės savybės: vidutinis jų greitis yra 7 proc. didesnis, o degalų sunaudoja 10 proc. mažiau negu ankstesnieji MAZ modeliai.

Baltarusijos automobilin gamykla Žodino mieste gamina karjerinius savivarčius BelAZ-540A, BelAZ¬548A, BelAZ-549, kurių keliamoji galia atitinkamai 27, 40 ir 75 tonos. Šį penkmetį čia numatyta gaminti modernizuotus 30 tonų keliamosios galios savivarčius su dyzeliniais varikliais JMZ-840 (galia 420— 450 AG), 40 tonų savivarčius BelAZ-7548 su varikliu JMZ-8401 (galia 600 AG), taip pat automobilius BelAZ-7519 su hidropneumatine pakaba ir elektrine transmisija. Keliamoji galia 110 tonų, o dyzelinio variklio galingumas 1300 AG.

Kirovo vardo Mogiliovo automobilių gamykla specializuojasi gaminti žemės kasimo ir transportavimo mašinas. Ji gamina autotraukinius gruntovežius, visureigius statybinius savivarčius, ratinius vilkikus. Šalies statybose dažnai pamatysime žinomus vilkikus MoAZ-529, MoAZ-546.

TSKP XXVI suvažiavimas bei „Pagrindinės TSRS ekonominio ir socialinio vystymo kryptys“ vienuoliktajame penkmetyje ir iki 1990 metų numato toliau plėsti dyzelinių automobilin gamybą bei jų nomenklatūrą. Baltarusijoje gaminami automobiliai vien tik su dyzeliniais varikliais. Jų gamyba kasmet vis labiau plečiama bei tobulinama.

Patys mažiausi šalyje gaminami autobusai RAF gerai žinomi visiems vairuotojams ir keleiviams šiandien TSKP XXV suvažiavimo Jelgavos mikroautobusų gamykla išleidžia apie 15 tūkstančių mikroautobusų per metus. Šios gamyklos biografija prasideda 1949 metais, kai čia buvo remontuojami automobiliai ir gaminamos priekabos. Vėliau, nuo 1951 metų, gamykloje išleidžiami autobusai su GAZ-51 šasi. 1957 metais Rygos autobusų kėbulų gamykla pradėjo gaminti pirmuosius mūsų šalyje mikroautobusus RAF-10 „Festival“.

Jau trečias dešimtmetis, kai vis tobulesni Rygos mikroautobusai, panaudojimo sfera ir didėja gamyba. Tapo ankšta senuosiuose gamyklos cechuose ir devintame penkmetyje Jelgavos mieste netoli Rygos pradėta naujų RAF korpusų statyba. Čia buvo sumontuoti šiuolaikiniai įrengimai: galingi presai štampuoti stambiems kėbulo paneliams, suvirinimo automatai, panašūs dažymo įrengimai. Visas Jelgavos gamyklos kompleksas užima per 30 hektarų.

TSKP XXV suvažiavimo išvakarėse Jelgavos automobilių gamintojai surinko pirmąją partiją naujų mikroautobusų RAF-2203 „Latvija“.

RAF mašinos pasižymi gerais techniniais ir ekonominiais rodikliais. Jos sėkmingai konkuruoja su užsienio firmų mikroautobusais, turi paklausą kitose šalyse. Be to, gaminamos įvairios šio mikroautobuso modifikacijos.

Pasak Lietuvos supirkėjų automobilių supirkimo vilniuje kainos gali skirtis kiekviename mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ar kitur, nes tai daug įtakoja gyventojų pajamos šiuose miestuose.

ROTORINIO VARIKLIO IŠRADĖJAS INŽINIERIUS FELIKSAS VANKELIS

Didžiausias šiandien automobilio priešas — korozija

FIA Tarptautinė automobilių

FIA Tarptautinė automobilių federacija — buvo įkurta 1904 metais trylikos Europos ir Amerikos autoklubų. Šiandien šis vienintelis tarptautinis automobilistų organas turi virš 90 nacionalinių asociacijų ir klubų iš visų penkių kontinentų. FIA gina 35 milijonų automobilistų interesus.

Šios organizacijos veikla labai įvairiapusė. Federacija sprendžia kasdieninius automobilizacijos klausimus, tarp jų ir ekonomines, socialines, technines problemas, populiarina automobilių sportą.

Plati FIA veikla nulemia ir sudėtingą jos struktūrą. Aukščiausias organas yra Generalinė asamblėja, kurios posėdžiai vyksta kasmet. Jos metu priimami sprendimai, nurodantys bendrą Federacijos liniją. Kiekviena nacionalinė organizacija FIA narys turi vieną balsą. Visą likusį laiką Federacijai vadovauja vykdomasis komitetas, kurio sudėtį leina prezidentas ir keletas narių, išrenkamų trejiems metams slaptu balsavimu Generalinės asamblėjos metu.

Fiat sistema

FIA nuolat veikia komisijos turizmo, muitinės, techninė, kelių eismo, o taip pat Tarptautinė automobilių sporto federacija (FISA).

FISA turi ypatingą reikšmę, kadangi jai tenka kontroliuoti per 800 automobilių varžybų, kasmet įtraukiamų į tarptautinį kalendorių. Sporto federacija rengia automobilių lenktynėms taisykles bei reikalavimus, atsižvelgdama i lenktynininkų, varžybų ,organizatorių ir automobilių firmų interesus. Taip pat tikrina ar atitinka lenktyninės mašinos nustatytas technines normas bei saugumo reikalavimus, tvirtina įvairių čempionatų grafikus, įdomu, kad nuo 1956 metų (kai tarybiniai automobilistai įstojo į FIA iki pat savo mirties (1982 m.) FISA viceprezidentu buvo Maskvos automobilin ir kelių instituto rektorius dr. prof.-L. L. Afanasjevas.

Ypač didelį dėmesį FIA skiria tarptautinio automobilių turizmo vystymui. Speciali komisija koordinuoja valstybių automobilių klubų veiklą, ruošia turizmo informaciją ir rekomendacijas, rūpinasi maršrutų ir automobilių draudimo klausimais.

FIA taip pat užsiima kelin eismo taisyklių ir kelio ženklų standartizacija, saugaus eismo užtikrinimu, naujų techninių reikalavimų ir normatyvų ruošimu automobilių konstravimui, gamybai ir eksploatacijai. Federacija bendradarbiauja su daugeliu SNO komisijų, įvairiomis tarptautinėmis asociacijomis.

Tarybiniai automobilistai ir sportininkai

Tarybiniai automobilistai ir sportininkai priklauso FIA nuo 1956 metų, kai įstojo Maskvos centrinis automoto klubas. Per visą tą laiką mūsų delegatai aktyviai dalyvauja FIA darbe. Tarybiniai delegatai kovoja už tolimesnį Federacijos demokratizavimą, už tai, kad FIA nariams nebūtų taikoma kokia nors diskriminacija.

Tarybinės automobilių pramonės pasiekti laimėjimai leidžia mūsų lenktynininkams vis aktyviau tarptautinėse automobilių sporto lenktynėse, ypač sunkiausiose rali. Puikūs tarybinių ekipažų startai rali maratonuose „Londonas—Sidnėjus“, „Londonas—Mechikas“, atskiruose pasaulio rali čempionato, etapuose — „Akropolis“ (Graikija), „1000 ežerų“ (Suomija), „R. A. C. (Anglija) ir kituose pakėlė TSRS automobilių sporto federacijos autoritetą tarptautinėje arenoje.

Supirkimas – Šiauliai – federacija

O šiais laikais automobilių supirkėjai turi federaciją? Pavyzdžiui tokiam mieste kaip Šiauliai? Manau, kad ne. Kodėl? Paprastas atsakymas: o kam? tam, kad juos prižiūrėti? Manau, kad laisvai gali supirkinėti ir be tokių teisinių instancijų.

Paslaugos: automobilių supirkimas Šiauliai